ราคาหลักทรัพย์

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV มูลค่าหน่วยลงทุน: 8.1911 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
1.32% 1,279,869,836.82

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิ.ย. 2565

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส2/65
30/06/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 912.42   1,545.29   1,553.19   1,554.59   1,549.38  
หนี้สินรวม 279.48   320.39   282.59   282.14   269.51  
ส่วนของผู้ถือหุ้น –   –   –   –   –  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว –   –   –   –   –  
รายได้รวม 67.65   68.76   118.41   118.11   58.51  
กำไร (ขาดทุน)จากกิจกรรมอื่น 1.14 -1.83 -3.31 -6.80 -5.31
กำไรสุทธิ –   –   –   –   –  
กำไรต่อหุ้น (บาท) –   –   –   –   –  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) –   –   –   –   –  
ROE(%) –   –   –   –   –  
อัตรากำไรสุทธิ(%) –   –   –   –   –  
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 28/06/2564 03/10/2565
ราคาล่าสุด(บาท) 6.10   5.95   5.25   5.90   5.55  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 500.20   487.90   820.31   921.88   867.19  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2561   30/09/2562   30/09/2563   30/09/2564   30/06/2565  
P/E (เท่า) –   –   –   –   –  
P/NAV (เท่า) 0.81   0.78   0.66   0.74   0.68  
NAV 7.57   7.59   7.99   7.99   8.18  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 0.23   8.84   5.03   9.05   7.21  
 

งบการเงิน

ปี 2565

งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
งบการเงิน ประจำปี 2565 555KB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 108KB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 122KB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 116KB ดาวน์โหลด

ปี 2564

งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
งบการเงิน ประจำปี 2564 108KB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 108KB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 122KB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 116KB ดาวน์โหลด

ปี 2563

งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
งบการเงินรายปี 2563 151KB   ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 99KB   ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 180KB   ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 87KB  ดาวน์โหลด

ปี 2562

งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
งบการเงินรายปี 2562 119KB   ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 96KB  ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 81KB   ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 79KB  ดาวน์โหลด

ปี 2561

งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
งบการเงินรายปี 2561 95KB  ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 76KB  ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 76KB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 91KB ดาวน์โหลด

ปี 2560

งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
งบการเงินรายปี 2560 91KB   ดาวน์โหลด 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน
30 มิ.ย.2565 8.1911 1,279,869,836.82 156,250,000.0000
31 มี.ค.2565 8.0845 1,263,208,821.32 156,250,000.0000
31 ธ.ค.2564 8.1436 1,272,445,909.71 156,250,000.0000
30 ก.ย.2564 7.9990 1,249,856,293.88 156,250,000.0000
31 มี.ค.2564 7.9584 1,243,510,661.53 156,250,000.0000
31 ธ.ค. 2563 8.1318 1,270,606,166.11 156,250,000.0000
30 ก.ย. 2563 7.9962 1,249,418,921.35 156,250,000.0000
30 มิ.ย. 2563 8.0819 1,262,809,678.59 156,250,000.0000
31 มี.ค. 2563 7.9721 1,245,652,445.82 156,250,000.0000
31 ธ.ค. 2562 แก้ไข 7.8394 1,224,900,581.75 156,200,000.0000
31 ธ.ค. 2562 7.9750 1,246,097,378.17 156,200,000.0000
30 ก.ย. 2562 แก้ไข 7.5952 622,812,737.87 82,000,000.0000
30 ก.ย. 2562 7.5952 622,812,737.87 82,000,000.0000
30 มิ.ย. 2562 7.6991 631,327,265.01 82,000,000.0000
31 มี.ค. 2562 7.5901 622,395,161.22 82,000,000.0000
31 ธ.ค. 2561 7.7187 632,940,077.67 82,000,000.0000
30 ก.ย. 2561 7.5775 621,356,502.74 82,000,000.0000
29 มิ.ย. 2561 7.7039 631,723,379.16 82,000,000.0000
30 มี.ค. 2561 7.5600 619,926,623.40 82,000,000.0000
29 ธ.ค. 2560 7.7120 632,389,718.46 82,000,000.0000

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ครั้งที่ รอบผลการดำเนินงาน อัตราประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วยทรัสต์)
อัตราผลตอบแทน
(เทียบมูลค่าหน่วยทรัสต์)
วันที่จ่ายประโยชน์ตอบแทน
1 13 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2560 0.0138 0.18% 29 มีนาคม 2561
2 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 0.2633 3.54% 7 กันยายน 2561
3 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 0.2625 3.53% 29 มีนาคม 2562
4 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 0.2428 3.27% 13 กันยายน 2562
5 1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2562 0.2606 3.51% 23 มกราคม 2563
6 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 0.2192 2.95% 11 กันยายน 2563
7 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 0.315 4.23% 29 มีนาคม 2564
8 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 0.200 2.69% 10 กันยายน 2564
9 1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2564 0.200 2.69% 30 มีนาคม 2565
10 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 0.200 2.69% 14 กันยายน 2565

การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุม

 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2565 (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์
แจ้งผลการเปิดรับคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากรายงานข้อมูลสำหรับการสื่อสารสองทางประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
รายงานสรุปประเด็นคำถามตอบแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2564
ดาวน์โหลด
รายงานสรุปประเด็นคำถามตอบแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

รายการ ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 (TH) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 (EN) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 (TH) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 (EN) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 (TH) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 (EN) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 (TH) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 (EN) ดาวน์โหลด

แบบ 56-1

รายการ ดาวน์โหลดไฟล์
แบบ 56-REIT ปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบ 56-REIT ปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบ 56-REIT ปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบ 56-REIT ปี 2562  ดาวน์โหลด
แบบ 56-REIT ปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบ 56-REIT ปี 2560 ดาวน์โหลด

การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

รายการ ดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดไฟล์
– รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 9 อาคาร) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 3 พฤษภาคม 2566) ดาวน์โหลด
– รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 5 อาคาร) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 3 พฤษภาคม 2566) ดาวน์โหลด
– รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 4 อาคาร) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 3 พฤษภาคม 2566) ดาวน์โหลด

สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์

รายการ ดาวน์โหลดไฟล์
ฉบับประมวล ดาวน์โหลด