บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
และหลักเกณฑ์การสงขอซกถาม และ/หรือ ข้อเสนอแนะ

ดูหลักเกณฑ์

แบบนำส่งข้อซักถาม และ/หรือ
ข้อเสนอแนะ

ส่งคำถาม

ราคาหลักทรัพย์

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV มูลค่าหน่วยลงทุน:8.0845 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.73% 1,263,208,821.32

ปรับปรุงเมื่อ: 31 มี.ค. 2565

ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด