Author Archives: sstrt

การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“SSTRT”)

รายละเอียด

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“SSTRT”)

รายละเอียด

การเผยแพร่คำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

รายละเอียด

แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) และการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี

รายละเอียด