การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“SSTRT”)

รายละเอียด