ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์”) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 จากการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (SSTSS) (และเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (“บลจ.วรรณ”) เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด (“บริษัท”) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์

กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค งานระบบ เฟอร์นิเจอร์วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร ของโครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ ซึ่งได้จากการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ตามที่กล่าวข้างต้น โดยกองทรัสต์ได้ทำสัญญาโอนทรัพย์สินและภาระกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ด้วยอัตราสับเปลี่ยน (Swap ratio) 1 หน่วยลงทุน ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ พร้อมเงินสด จำนวนเงิน 2.68 บาทต่อหน่วยลงทุน 

โดยมีหน่วยทรัสต์ที่ออกให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จานวน 82,000,000 หน่วยทรัสต์ ถือเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรก และ กองทรัสต์ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ให้เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ด้วยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) เข้ารวมกับกองทรัสต์ ดัวยอัตราสับเปลี่ยน (Swap ratio) 1 หน่วยลงทุน ต่อ 1.1 หน่วยทรัสต์ โดยมีหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย จานวน 74,250,000 หน่วย และรับโอนทรัพย์สินและภาระกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

วัตถุประสงค์ของทรัสต์

กองทรัสต์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซื้อ และ/หรือ เช่า และหรือเช่าช่วง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะนำทรัพย์สินหลักไปจัดหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในทานองเดียวกัน ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพ พัฒนาและ/หรือจาหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

นโยบายการลงทุนของ SSTRT

กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังเอกสาร และ/หรือคลังสินค้า รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจคลังเอกสาร และ/หรือคลังสินค้า และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

กองทรัสต์ SSTRT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังเอกสารที่ลงทุนดังกล่าว โดยการนำกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารดังกล่าว รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการของโครงการ ออกให้เช่าเหมาแก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (“SST”) โดยในการนำอสังหาริมทรัพย์ออกจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าแก่ SST เพื่อนำไปจัดหาประโยชน์และจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ SSTRT โดยมีระยะเวลาการเช่า 10 ปี 1 เดือน สำหรับโครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ และ 8 ปี 1 เดือน 6 วัน สำหรับโครงการทรัพย์ศรีไทย (สิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเช่าวันที่ 31 มกราคม 2571)

โดยบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ตกลงชำระค่าเช่าสำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์สำหรับระยะเวลาการเช่าเป็นจำนวนรวมต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของการให้เช่าระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์) ดังนี้

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก
ภายใต้โครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ

ช่วงเวลา ค่าเช่าต่อปี (บาท)
7 ส.ค. 2560 ถึง 6 ส.ค. 2561 65,000,000
7 ส.ค. 2561 ถึง 6 ส.ค. 2562 65,000,000
7 ส.ค. 2562 ถึง 6 ส.ค. 2563 65,000,000
7 ส.ค. 2563 ถึง 6 ส.ค. 2564 67,000,000
7 ส.ค. 2564 ถึง 6 ส.ค. 2565 67,000,000
7 ส.ค. 2565 ถึง 6 ส.ค. 2566 67,000,000
7 ส.ค. 2566 ถึง 6 ส.ค. 2567 69,000,000
7 ส.ค. 2567 ถึง 6 ส.ค. 2568 69,000,000
7 ส.ค. 2568 ถึง 6 ส.ค. 2569 69,000,000
7 ส.ค. 2569 ถึง 6 ส.ค. 2570 71,000,000
7 ส.ค. 2570 ถึง 31 ม.ค. 2571 34,624,657
รวม 708,624,657

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มทุน ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการทรัพย์ศรีไทย

ช่วงเวลา ค่าเช่าต่อปี (บาท)
26 ธ.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2565 49,500,000
1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2568 50,500,000
1 ม.ค. 2569 ถึง 31 ม.ค. 2571 51,500,000
รวม 408,187,671.23

โครงสร้างกองทรัสต์

รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ที่ลงทุน

ประเภทการลงทุน ตำแหน่งที่ตั้ง ทรัพย์สินที่ลงทุน
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก ภายใต้โครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) เลขที่ 115 และ 115/7-9 หมู่ที่ 6 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ที่ดินประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 52.4 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ คลังเอกสาร จำนวน 5 อาคาร พื้นที่รวม 9,277 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงส่วนควบงานระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารและที่ดินดังกล่าว
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการทรัพย์ศรีไทย
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) เลขที่ 115 และ 115/7-9 หมู่ที่ 6 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ที่ดินเนื้อที่รวม 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างได้แก่ คลังเอกสาร จำนวน 9 อาคาร พื้นที่รวม 15,340 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงส่วนควบงานระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารและที่ดินดังกล่าว