แบบนำส่งข้อซักถามและ/หรือข้อเสนอแนะ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้
หน่วย

ส่วนที่ 2 ข้อซักถาม และ/หรือข้อเสนอแนะ

แผ่น

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ใช้ประกอบแบบนำส่งข้อซักถามและ/หรือข้อเสนอแนะ

กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดา(อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ, หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นนิติบุคคล

⦁ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ลงนามรับรองสำเนาความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

⦁ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล หรือ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล

⦁ สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลไม่ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวด้วยตนเอง

กรณีที่กรอกแบบนำส่งข้อซักถามและ/หรือข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์อัพโหลดไฟล์ภาพเอกสารหลักฐานมาในระบบส่งข้อซักถาม

ส่วนที่ 4 คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เป็นความจริง ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัท และ/หรือกองทรัสต์ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมด

ผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลจราจรทาง อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-mail เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ SSTRT การจัดส่งรายงานรายงานประจำปี การยืนยันตัวตนเพื่อการปฏิบัติหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงตามความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) https://www.subsrithai.co.th/all_privacy_policy.asp และ https://www.subsrithai.co.th/sst_priva

 

Name
Multiple Choice