ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-318-5514-5
แฟกซ์ : 02-318-3490
อีเมล์ : info@sstrm.co.th

ทรัสตี

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8888
โทรสาร : 0-2659-8860-1

ส่งเมลหาเรา