บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โทรศัพท์ : 02-318-5514-5
แฟกซ์ : 02-318-3490
Email : info@sstrm.co.th

ส่งเมลหาเรา

  ผู้จัดการกองทรัสต์

  บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 02-318-5514-5
  แฟกซ์ : 02-318-3490
  อีเมล์ : info@sstrm.co.th

  ทรัสตี

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
  989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์ : 0-2659-8888
  ต่างจังหวัด โทรฟรี : 1-800-22588 (ยกเว้น หมายเลขของ TT&T)
  โทรสาร : 0-2659-8860-1