ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)

มีลักษณะเป็น “กองทรัพย์สิน” ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสตี (Trustee) ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยผู้ก่อตั้งกองทรัสต์ คือ ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT manager) ซึ่งจะเป็นผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และนำเงิน ที่ได้จากการขายหน่วยทรัสต์มาให้กับทรัสตีที่ตนเองไว้วางใจเพื่อจัดตั้ง REIT โดยสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะแบ่งหน้าที่ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์และทรัสตีเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์และเก็บรักษาทรัพย์สิน

ข้อมูลทั้วไปของกองทรัสต์ SSTRT

ชื่อกองทรัสต์
(ไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
ชื่อกองทรัสต์
(อังกฤษ)
SUB SRI THAI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ชื่อย่อ SSTRT
ทุนจดทะเบียน 1,160,859,375.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,160,859,375.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 7.4295
อายุทรัสต์ ไม่กำหนดอายุ
ประเภทกองทรัสต์ทรัสต์ ไม่ได้ให้สิทธิแกผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์
(REIT Manager)
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี
(Trustee)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ผู้สอบบัญชี นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์

ชื่อ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105560165432
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 29 กันยายน 2560
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
โทรศัพท์ 02-318-5514-5
โทรสาร 02-318-3490
อีเมลล์ info@sstrm.co.th
เว็บไซต์ www.sstrm.co.th
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
รายชื่อกรรมการ 1.นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
2.นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา
3.นางสุรางค์  จันทรสถาพร (กรรมการอิสระ)
รายชื่อผู้บริหาร  นายเอกชัย  ลิ้มศิริวัฒนา  (กรรมการผู้จัดการ)
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

โครงสร้างองค์กร

ทรัสตี

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่ตั้งบริษัท เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธ์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 19 มีนาคม 2535
เลขทะเบียนบริษัท 0105535050244
ทุนจดทะเบียน 105,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
ประเภทธุรกิจ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุน รวมถึงการประกอบธุรกิจทรัสตี
โทรศัพท์ 02-659-8888
โทรสาร 02-659-8860
เว็บไซต์ www.one-asset.com
อีเมล reittrustee@one-asset.com