แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) และการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี

รายละเอียด